REGULAMIN PROMOCJI „RABAT DLA KLIENTÓW”

1.      Organizatorem Promocji jest DW Retail sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000796339 z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Roślinnej 2, 61-307 Poznań, numer REGON 383958580, numer NIP 7822867183, zwana dalej „Organizatorem”.

2.      W promocji mogą brać udział zarejestrowani użytkownicy serwisu internetowego deliwina.pl, zwanego dalej „serwisem internetowym”, którzy dokonają w sklepie DW Retail sp. z o.o. zakupów towarów prezentowanych w ww. serwisie w czasie trwania Promocji („Uczestnicy Promocji”) i dokonają zapłaty za towary lub usługi. Organizator może umożliwić udział w promocji niezarejestrowanemu użytkownikowi serwisu internetowego.

3.       Promocja odbywa się w terminie od dnia 1.07.2020 do odwołania.

4.       Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

5.       Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

6.       Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

7.       Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w serwisie internetowym.

8.      W ramach promocji Organizator będzie nagradzał Uczestnika Promocji rabatem przy zakupie produktów. Rabat może dotyczyć wyłącznie niektórych produktów.

9.      Dla stałych klientów, którzy dokonali przynajmniej jednokrotnie zakupu w serwisie internetowym, Organizator może przyznać rabat na wybrane produkty w wysokości 10%.

10.   Dla wybranych klientów, którzy prócz regularnych zakupów w serwisie internetowym w inny sposób przyczynili się do promowania produktów i usług organizatora, Organizator może przyznać rabat na wybrane produkty w wysokości 15%.

11.  Dla członków Klubu Deliwina, których członkostwo nie zostało zawieszone, Organizator może przyznać rabat na wybrane produkty w wysokości 20%.

12.  W przypadku zamówienia 6 takich samych butelek wina Organizator promocji może doliczyć dodatkowy rabat w wysokości 5%. Łączny rabat na zakupione produkty nie może przekroczyć 25%.

13.   Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie trwania promocji i maksymalnie 30 dni od jej zakończenia na adres podany w pkt. 1.

14.   Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.

15.   Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

16.   Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

17.   Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

REGULAMIN PROMOCJI „5+1”

1.      Organizatorem Promocji jest DW Retail sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000796339 z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Roślinnej 2, 61-307 Poznań, numer REGON 383958580, numer NIP 7822867183, zwana dalej „Organizatorem”.

2.      W promocji mogą brać udział zarejestrowani użytkownicy serwisu internetowego deliwina.pl, zwanego dalej „serwisem internetowym”, którzy dokonają w sklepie DW Retail sp. z o.o. zakupów towarów prezentowanych w ww. serwisie w czasie trwania Promocji („Uczestnicy Promocji”) i dokonają zapłaty za towary lub usługi. Organizator może umożliwić udział w promocji niezarejestrowanemu użytkownikowi serwisu internetowego.

3.      Promocja odbywa się w terminie od dnia 1.07.2020 do odwołania.

4.      Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

5.      Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

6.      Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

7.      Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w serwisie internetowym.

8.      W ramach promocji Organizator będzie nagradzał Uczestnika, który zakupi 6 butelek wina objętego promocją rabatem o równowartości jednej butelki. Tym samym przy zakupie 6 butelek wina objętego promocją cena będzie taka sama jak przy zakupie 5 butelek wina objętego promocją.

9.    Informację o winach objętych promocją i terminach promocji dla poszczególnych win będą umieszczane w serwisie internetowym. Aby skorzystać z promocji należy nabyć wino objęte promocją w terminie wskazanym w serwisie internetowym.

10.   Promocja obowiązuje wyłącznie do wyczerpania zapasu win objętych promocją.

11.   Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia promocji w przypadku wyczerpania asortymentu.

12.  Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie trwania promocji i maksymalnie 30 dni od jej zakończenia na adres podany w pkt. 1.

13.  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.

14.   Udział w promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

15.   Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

16.   Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.