Ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez DW Retail sp. z o.o.

 

1.       Organizatorem jest DW Retail sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000796339 z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Roślinnej 2, 61-307 Poznań, numer REGON 383958580, numer NIP 7822867183, zwana dalej „Organizatorem”.

2.       Niniejsze " Ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez DW Retail sp. z o.o.” (dalej: Ogólne Warunki) określają zasady umowy zawieranej z Organizatorem przez osoby uczestniczące w danym Wydarzeniu.

3.       Przez Wydarzenie rozumiane jest szkolenie, degustacja, warsztaty lub inna formuła spotkania zorganizowanego przez Organizatora, które wymaga imiennego zapisu Uczestnika, niezależnie od tego czy udział w Wydarzeniu ma charakter odpłatny lub nieodpłatny.

4.       Uczestnikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna zarejestrowana (zapisana) na Wydarzenie. Zapisy mogą być dokonane w formie zgłoszenia elektronicznego, telefonicznego lub w formie pisemnej.

5.       Zapisanie się na dane Wydarzenie oznacza akceptację Ogólnych Warunków oraz zawarcie umowy uczestnictwa w Wydarzeniu. Zawarcie umowy następuje w chwili dostarczenia przez Uczestnikowi potwierdzenia w dowolnej formie, że zgłoszenie zostało przyjęte i obecność na Wydarzeniu została zaakceptowana.

6.       W celu udziału w Wydarzeniu należy dokonać zgłoszenia chęci udziału w Wydarzeniu poprzez kanał dedykowany danemu Wydarzeniu: wypełnienie formularza rejestracji na stronie internetowej Wydarzenia lub wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres lub telefonicznie. W niektórych przypadkach skorzystanie z Usługi Umownej może wymagać utworzenia Konta użytkownika w dedykowanym Wydarzeniu serwisie internetowym oraz w przypadku Wydarzeń płatnych – uiszczenie opłaty w wysokości i w sposób wskazany odrębnie dla każdego Wydarzenia (dalej „Bilet”).

7.       Istnieje możliwość zakupu Biletu na rzecz osoby trzeciej. W takim przypadku jej udział w Wydarzeniu wymaga akceptację Ogólnych Warunków oraz zawarcie umowy uczestnictwa w Wydarzeniu.

8.       Organizator może wprowadzić rabat na Bilety dla członków Klubu Deliwina, stałych klientów oraz innych osób. W tym przypadku opłata za Bilet zostanie zmniejszona procentowo o wartość rabatu.

9.       Rejestracja uczestnictwa trwa do wyczerpania puli miejsc, ale nie dłużej niż do dnia ustalonego przez Organizatora. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa w terminie późniejszym Uczestnik może zostać dodany do listy rezerwowej.

10.   Uczestnik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane w procesie zgłoszenia chęci udziału w Wydarzeniu są prawidłowe.

11.   Ukończenie procesu zgłoszenia wymaga od Uczestnika złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Ogólnych Warunków i ich akceptacji, co obejmuje również akceptację zasad przetwarzania danych osobowych w celach związanych z realizacją Usługi Umownej.

12.   Liczba miejsc udziału w Wydarzeniu jest ograniczona. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo kwalifikowania Uczestników do udziału w Wydarzeniu według klucza innego niż kolejność zgłoszeń.

13.   Organizator dokłada wszelkich starań, by zapewnić realizację Umowy zgodnie z opisem Wydarzenia umieszczonym w dedykowanym kanale Wydarzenia.

14.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Wydarzeniu może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Wydarzeniem.

15.   W przypadku odwołania udziału przez Uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni do dnia Wydarzenia, opłata za Bilet nie podlega zwrotowi.

16.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia, gdy wynika to z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

17.   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w wypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń. W tym przypadku Organizator dokona zwrotu opłaty za bilet.

18.   Zwrotu opłaty za Bilet zostanie dokonany na rachunek, z którego dokonano płatności.

19.   Organizator zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

20.   W trakcie organizowanych przez Organizatora Wydarzeń staramy się zapewnić miłą i uprzejmą atmosferę, w związku z czym zobowiązujemy wszystkich Uczestników do:

a.       powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Wydarzenia, w szczególności mogących utrudnić uczestnictwo w Wydarzeniu przez pozostałych Uczestników;

b.       powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Uczestników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Uczestnikach bez ich wyraźnej zgody (dotyczy to również utrwalania wizerunków osób w formie zdjęć i filmów);

c.       przestrzegania przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów;

d.       stosowania się do obowiązujących przepisów sanitarnych (zachowanie dystansu społecznego, stosowanie maseczek itp.);

e.       przestrzegania instrukcji osób upoważnionych przez Organizatora.

21.   Organizator odmówi podania alkoholu osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim.

22.   Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem.

23.   Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

24.   Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zdarzenia i incydenty łamiące postanowienia Ogólnych Warunków mogą być podstawą do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Wydarzeniu i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Wydarzenia lub terenu obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie, bez rekompensaty i zwrotu poniesionych kosztów związanych z udziałem w Wydarzeniu.

25.   Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na zasadach określonych poniżej, bez uszczerbku dla obowiązującej w ramach wszelkich działań Organizatora Polityki Prywatności.

26.   Członek Klubu wypełniając formularz rejestracyjny może wyrazić zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie członków Klubu, na ich przetwarzanie w celach handlowych i marketingowych przez Organizatora (także drogą komunikacji elektronicznej. Administratorem danych jest DW RETAIL SP Z O O (KRS: 0000796339, NIP: 7822867183, REGON: 383958580) Roślinna 2 61-307 Poznań ado@deliwina.pl.

27.   Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu: organizacji Wydarzenia, sprzedaży produktów oraz realizacji oferowanych przez Organizatora usług oraz ich rozliczenia, w celach marketingowych (m.in. przesyłanie materiałów marketingowych – akcje promocyjne, rabaty, bony) i badania satysfakcji. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Organizator przekazuje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Organizatora i uczestniczących w wykonywaniu jego czynności i wspierających w świadczeniu usług (w tym drogą elektroniczną), tj. podmiotom świadczącym usługi płatnicze, pomoc prawną i podatkową, rachunkową, firmom informatycznym, agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez Organizatora celach, o których mowa powyżej.

28.   Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Wydarzenia oraz po jego zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Organizatora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych).

29.   Każdy ma prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych , przenoszenia swoich danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, cofnięcia zgody w przypadku, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

30.   Przepisy Ogólnych Warunków, regulują zasady realizacji Usługi Umownej, stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

31.   Żadna ze Stron (tj. ani Uczestnik, ani Organizator) nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Warunków Ogólnych bez pisemnej zgody drugiej ze Stron. Za formę pisemną uznaje się także wiadomość e-mail wysłaną z oficjalnego adresu Organizatora.

32.   Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail i/lub numeru telefonu Uczestnika podanego podczas rejestracji na Wydarzenie, celem przekazywania Uczestnikom Wydarzenia istotnych informacji organizacyjnych, m.in. o zmianach programu Wydarzenia.

33.   Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Ogólnych Warunków, przy czym zmiana taka będzie skuteczna dla zgłoszeń dokonanych po zmianie Ogólnych Warunków.

34.   Spory powstałe w związku z wykonywaniem Usługi Umownej będą rozwiązywane polubownie.

35.   W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami umowy będą podlegały rozwiązaniu przez mediację, a jeśli mediacja nie przyniesie rezultatu zadawalającego Strony, rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

36.   We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.