1. Serwis internetowy działający pod adresem www.deliwina.pl, zwany w dalszej części Regulaminu „Serwisem”, prowadzony jest przez DW RETAIL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Roślinej 2, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796339 będącą czynnym płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 7822867183, REGON 383958580 zwana w dalszej części Regulaminu „DW”. Kontakt z DW jest możliwy pod następującym nr telefonu: 608 085 347 w dni robocze w godzinach 10:00-16.00 albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@deliwina.pl

2. Korzystającym z serwisu może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana w dalszej części Regulaminu „Korzystającym”.

3. DW udostępnia Serwis, za pośrednictwem którego można dokonywać zakupów produktów, które następnie są przechowywane w magazynie DW (usługa zwana dalej „Wine Cellar”). Korzystający ma możliwość w każdym czasie zlecić DW wysyłkę magazynowanych produktów na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

4. Sprzedaż towarów odbywać będzie się w sklepie DELIWINA Roślinna 2 Poznań na podstawie ważnego zezwolenia.

5. Przechowywanie towarów zakupionych w usłudze Wine Cellar będzie odbywało się w magazynie w Poznaniu lub w innym magazynie wybranym przez DW na co Korzystający wyraża zgodę.

6. Usługa Wine Cellar w jest bezpłatna za pierwszy miesiąc przechowywania. Za każdy kolejny miesiąc obowiązuje następujący cennik: 6.1. 1 zł miesięcznie za butelkę

6.2. W przypadku butelek o wartości większej niż 80 złotych 5% wartości butelek miesięcznie.

6.3. W przypadku kolekcji indywidualnych i inwestycyjnych cena ustalana jest indywidualnie.

7. DW nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakości wynikającą z upływu czasu dla towarów przechowywanych w usłudze Wine Cellar. Dotyczy to w szczególności upływu terminu przydatności do spożycia.

8. Składanie zamówień jest możliwe przez cały tydzień i przez całą dobę z wyłączeniem czasu przeznaczonego na przerwy techniczne, które są ogłaszane na stronie internetowej DW. 

9. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Korzystającego płatności przelewem na rachunek bankowy DW lub za pośrednictwem systemu PayU (płatności za towar dokonywane przez system PayU odbywają się na warunkach określonych przez administratora tego systemu – PayU z siedzibą w Krakowie).

10. Wszystkie zakupione towary będące przedmiotem zamówienia będą przechowywane w magazynie DW w ramach usługi Wine Cellar. 

11. Złożenie zamówienia w DW jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Korzystającego w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz 1182).DW zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Korzystający ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Korzystający może w zamówieniu mailowym zastrzec zakaz przetwarzania jego danych osobowych. Dane są podane dobrowolnie.

12. Administratorem danych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest DW RETAIL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Roślinej 2, kontakt@deliwina.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy oraz w okresie 10 lat po jej wykonaniu (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

13. W przypadku zlecenia przez Korzystającego wysyłki produktów przechowywanych w ramach usługi Wine Cellar DW zastrzega sobie prawo do nie realizowania wysyłki z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi oraz weryfikacji podanych przez Korzystającego danych na własny koszt przed realizacją zmówienia telefonicznie bądź mailowo.

14. W przypadku niemożności realizacji złożonego zamówienia, zarówno w przypadku usługi Wine Cellar jak i wysyłki z magazynu, DW zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. DW zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Korzystającego, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.

15. DW ponosi odpowiedzialność za wady towaru nabytego na zasadach określonych szczegółowo w art. 556 oraz art. 5561- 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.).

16. Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać oznaczenie podmiotu składającego reklamację: imię, nazwisko (lub nazwę firmy) oraz przedmiot Reklamacji. Reklamacje powinny być wysyłane na adres DW, albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: online@deliwina.pl Kontakt telefoniczny dotyczący reklamacji: 608 085 347 w dni robocze w godzinach 10:00-16.00. 

17. Korzystającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru ) w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Korzystający musi poinformować DW o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy DW. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Korzystający wysłał pismo przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) DW zwraca wszystkie otrzymane od Korzystającego płatności nie później niż 14 dni od dnia w którym DW uzyskał informację o decyzji Korzystającego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem . DW może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru. Towar powinien być odesłany lub przekazany na adres DW nie później niż 21 dni od dnia, w którym Korzystający poinformował DW o odstąpieniu od umowy.

18. W przypadku wysyłki produktów przechowywanych w usłudze Wine Cellar Korzystający przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Korzystający powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z DW.

19. Dostawa produktów z magazynu usługi Wine Cellar odbywa się na następujących warunkach:

19.1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Korzystającego w zamówieniu wysyłki. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia.

19.2. Przewidywany czas dostawy do Korzystającego przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. Przesyłka odbywa się wyłącznie w przypadku zaksięgowania wpłaty za towary przechowywane w usłudze Wine Cellar.

19.3. Towary są dostarczone pod wskazany adres,  opłaty za dostawę produktów z magazynu Wine Cellar będą podawane w procesie składania zamówienia.

20. Korzystający płaci cenę za towary zakupione do magazynu Wine Cellar lub za wysyłkę wedle swego wyboru:

20.1. przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU.pl 

20.2. przelewem bankowym z własnego konta bezpośrednio na konto DW Retail sp. z o.o. nr.: 57114011240000285911001001 

21. DW zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

22. Przedstawiona przez DW oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

23. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Korzystającego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem DW deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

24. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Korzystającego w zakładce regulamin serwisu internetowego. Korzystającego obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla korzystajacego mniej korzystne niż aktualnego.

25. W przypadku sporów strony zobowiązują się w przypadku w którym byłoby to zasadne do skorzystania z e-mediacji przed wyborem drogi sądowej. 

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w tym Kodeks cywilny i ustawę o ochronie praw konsumenta. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby DW